Source of unicode-table.inc.pl

use utf8;
+{

punctuation => {
	quoting => [qw{. « » . ‹ › . ‘ ’ . “ ” . „ ‚ . ‟ ‛}],
	common  => [qw{
		. † ‡ • . § ¶ # . © ® ™
		. ° ′ ″ . − × ÷ . ± ² √
		. ¹ ⁿ ³ . ¼ ½ ¾ . 年 月 日
	}],
	marks  => [qw{. ¿ … 〃 . ‽ · ※ }],
	spacing => [
		split / +/, join ' ',
		". — – ‒ \x{2011} \x{2010} \x{AD} \x{200D}", # dashes
		". \x{2003} \x{2002} \x{2007} \x{A0} \x{2009} \x{200B} \x{200C}", # spaces
		# em en figure nobreak hyphen break joiner
	],
	version => [qw{. α β}],
},

symbols => {
	binary  => [qw{. ⚋ ⚊ . ⚐ ⚑ . ☺ ☹ . ✓ ✗ . ✔ ✘ . ◄ ► }], # opposites
	currency => [qw{. ¤ ¢ ₥ € £ ₹ $ ¥ . ฿ ₫ ₭ ₺ ₦ ₽ ₩ ₪}],
	cards  => [
		qw{. ♢ ♡ ♠ ♣ . ♦ ♥ ♤ ♧ }, # diamonds, hearts, clubs, spades
#		qw{. 🔔 ❀ -⛨ 🌰 }, # bells, roses, shields, acorns
#		qw{. ⚚ ⚘ ⚔ ⚒ }, # merchant, clergy, nobility, peasant
#		qw{. ❂ 🏆 ⚔ -🔧 }, # coins, cups, swords, clubs
		qw{. ▽̶ ▽ △ △̶ }, # earth, water, fire, air
		qw{. ☷ ☵ ☲ ☰ }, # earth, water, fire, heaven [cq ☴ wind]
		qw{. 土 水 火 金 }, # earth, water, fire, metal
	],
	chess  => [qw{. ♙ ♘ ♗ ♖ ♕ ♔ . ♟ ♞ ♝ ♜ ♛ ♚ }],
	signs1  => [qw{. ☮ ☯ ☻ ♪ ♲ ♿ }],
	signs2  => [qw{. ⚠ ☡ ☠}],
	communic => [ # note, mail, fax, phone, alt phone
		qw{. ✂ ✉ ℻ ☎ 📱 }, # scissors, envelope, fax sign, black phone, mobile
		qw{. 📎 📯 📠 ☏ 📞 }, # paperclip, postal horn, fax machine, white phone, receiver
	],
	trinity => [qw{. ✊ ✋ ✌ . 🚹 🐜 👽 }], # rock, paper, scissors; terran, protoss, zerg
	solar  => [qw{. ☉ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ⛢ ♆ }], # sun, mercury-neptune
	minorplanets => [qw{. ⚳ ⚴ ⚵ ⚶ ⚷ ♇ }], # 1ceres, 2pallas, 3juno, 4vesta, 2060chiron, 134340pluto
	zodiac  => [
		qw{. ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ }, # western signs
		qw{. 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 }, # chinese signs (earthly branches)
		qw{. 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 猴 雞 狗 豬 鼠 牛 }, # chinese names
		qw{. 🐅 🐇 🐉 🐍 🐎 🐐 🐒 🐓 🐕 🐖 🐀 🐂 }, # chinese animals
		qw{. 🐏 🐂 👬 -🍤 -🐅 -👰 ⚖ -♏ 🎯 🐐 🚾 🐟 }, # western signs
	],
	harvey  => [qw{. ○ ◔ ◑ ◕ ● }],
},

keys => {
	spacing => [qw{. ⇥ ⇤ . ␣ ⌫ }], # (fw and back) tab, char
	editing => [qw{. ⎀ ⇱ ⇞ . ⌦ ⇲ ⇟ }], # ins, home, pgup; del, end, pgdn
	modifier => [qw{. ⇪ ⇯ ⇭ . ⇧ ⇮ № }], # (lock and select) shift, l3, num
	control => [qw{. ⎈ ⌥ ⌘ ⎄ }], # ctrl, option, cmd, compose
	command => [qw{. ↵ ⎋ ⎉ ⎊ }], # enter, esc, pause, break
	replace => [qw{. � ␦ }], # substitute char, #2
	player  => [qw{. ► ⏩ ⏭ ◼ ⚫ . ◄ ⏪ ⏮ ⏏ -❚❚ }], # play, fast, skip, stop, record
	android => [qw{. ↩ ⌂ ❐ ⋮ . 🔍 -⌽ 📞 🔊 }], # back, home, windows, menu; search, power, receive, sound
	android4 => [qw{. ◁ ⚪ ◻ ⋮ }], # back, home, recent, menu
	ps    => [qw{. ○ ☓ □ △ }], # circle, cross, square, triangle
	gamepad => [qw{. Ⓐ Ⓑ ◭ ◮ }], # A, B, L1, R1
},

math => {
	equal  => [qw{. ∼ ≈ ≅ ≡ ∃ . ≁ ≉ ≇ ≢ ∄ }],
	size   => [qw{. ≪ < ≤ \= ≥ \> ≫ . - ≮ ≰ ≠ ≱ ≯ - }],
	set   => [qw{. ∈ ⊂ ⊆ ∀ ⊇ ⊃ ∋ ∪ . ∉ ⊄ ⊈ ∅ ⊉ ⊅ ∌ ∩ }],
	logic  => [qw{. ∧ ∨ ⊻ ⊥ ¬ . ⊼ ⊽ ↔ ⊤ - }], # and, or, xor, falsum, not; nand, nor, iff, tee

	constant => [qw{. ℝ πϖ ℯ φ ϑ ∂ ℵ }],
	predicate=> [qw{. ∴ ∵ }],
	complex => [qw{. ℂ iℑ }],
	number  => [qw{. ℕ ∞ ℤ ℚ ℝℜ ℂ ‰ ℘ }],
#	         natural inf int rational 
#					 Θ
	function => [qw{. ⌈ ⌉ . ⌊ ⌋ . ƒ ∑ ∏ ∫ ∇ ∝ }],
},

arrows => {
	single  => [qw{. ↖ ↑ ↗ ↔ . ← - → ↕ . ↙ ↓ ↘ - }],
	double  => [qw{. ⇖ ⇑ ⇗ ⇔ . ⇐ - ⇒ ⇕ . ⇙ ⇓ ⇘ - }],
	white  => [qw{. ⬁ ⇧ ⬀ ⬄ . ⇦ - ⇨ ⇳ . ⬃ ⇩ ⬂ - }],
	black  => [qw{. ⬉ ⬆ ⬈ ⬌ . ⬅ - ➡ ⬍ . ⬋ ⬇ ⬊ - }],
	block  => [qw{. ◩ ⬒ ⬔  . ◧ □ ◨  . ⬕ ⬓ ◪  }],
	blacktri => [qw{. ◤ ▲ ◥  . ◀ ◆ ▶  . ◣ ▼ ◢  }],
	whitetri => [qw{. ◸ △ ◹  . ◁ ◇ ▷  . ◺ ▽ ◿  }],
	-large  => [qw{.     .  -   .     }],
	-heavy  => [qw{.     .  -   .     }],
	dash   => [qw{. ⇢ ⇣ . ⇡ ⇠ }],
	twohead => [qw{. ↠ ↡ . ↟ ↞ }],
	frombar => [qw{. ↦ ↧ . ↥ ↤ }],
	 tobar => [qw{. ⇥ ⤓ . ⤒ ⇤ }],
	 stroke => [qw{. ⇸ ⤈ . ⤉ ⇷ }],
	dstroke => [qw{. ⇻ ⇟ . ⇞ ⇺ }],
	pair   => [qw{. ⇉ ⇊ . ⇈ ⇇ }],
	both   => [qw{. ⇄ ⇅ . ⇵ ⇆ }],
	triple  => [qw{. ⇛ ⤊ . ⤋ ⇚ }],
	quad   => [qw{. ⭆ ⟱ . ⟰ ⭅ }],
	  tip => [qw{. ↱ ⬎ . ⬑ ↲ }],
	antitip => [qw{. ⬐ ↰ . ↳ ⬏ }],
	halfwidth=> [qw{. → ↓ . ↑ ← }],
	barbout => [qw{. ⇀ ⇂ . ↿ ↽ }],
	barbin  => [qw{. ⇁ ⇃ . ↾ ↼ }],
},

lines => {
	double  => [qw{. ╔ ╦ ╗ ═ . ╠ ╬ ╣ ║ . ╚ ╩ ╝ - }],
	doubleh => [qw{. ╒ ╤ ╕  . ╞ ╪ ╡  . ╘ ╧ ╛  }],
	doublev => [qw{. ╓ ╥ ╖  . ╟ ╫ ╢  . ╙ ╨ ╜  }],
	single  => [qw{. ┌ ┬ ┐  . ├ ┼ ┤  . └ ┴ ┘  }],
	heavy  => [qw{. ┏ ┳ ┓  . ┣ ╋ ┫  . ┗ ┻ ┛  }],
	heavyh  => [qw{. ┍ ┯ ┑  . ┝ ┿ ┥  . ┕ ┷ ┙  }],
	heavyv  => [qw{. ┎ ┰ ┒  . ┠ ╂ ┨  . ┖ ┸ ┚  }],
	straight => [qw{
		. ╴ ─ ╌ ┄ ┈ ╶ ╾
		. ╸ ━ ╍ ┅ ┉ ╺ ╼
		. ╵ │ ╎ ┆ ┊ ╷ ╿
		. ╹ ┃ ╏ ┇ ┋ ╻ ╽
	}],
	curved  => [qw{. ╭ ╮ . ╰ ╯ }],
	diagonal => [qw{. ╱ ╳ ╲ }],
	# ┞┟┡┢┦┧┩┪┭┮┱┲┵┶┹┺┽┾╀╁╃╄╅╆╇╈╉╊
},

block => {
	square  => [qw{. □ ▣ ■ . ▤ ▦ ▥ . ▧ ▩ ▨}],
	shades  => [qw{. ░ . ▒ . ▓ }],
	fill4  => [qw{. ▘ ▀ ▝ . ▌ █ ▐ . ▖ ▄ ▗ }],
	fill4i  => [qw{. ▛ ▚ ▟ . ▙ ▞ ▜ }],
	fill8  => [qw{. ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▔ . ▏ ▎ ▍ ▌ ▋ ▊ ▉ ▕ }],
},

latin => {
	sample  => [qw{
		. å ä ö ü ß
		. ā æ ø ű ſ
		. á è õ û ç þ
		. ă ę œ ů š ð
		. ı ė º ư ș đ
	}],
	vowels  => [qw{
		. á é í ó ú ý
		. â ê î ô û ŷ
		. à è ì ò ù ỳ
		. ã ẽ ĩ õ ũ ỹ
		. ä ë ï ö ü ÿ
		. æ & ij œ ᵫ -
		. å - ı ⱺ ů ẙ
		. ă ĕ ĭ ŏ ŭ -
		. ǎ ě ǐ ǒ ǔ -
		. ą ę į ǫ ų -
	}],
	westeuro => [qw{
		. ç ð ñ ß þ
	}],
	easteuro => [qw{
		. č ď ľ ň ř š ť ž
		. ć đ ł ń ŕ ś ŧ ź ż
	}],
	uncommon => [qw{
		.>Englisc  æ ð ē ȝ œ þ ƿ
		.>Sámi   á č đ ŋ š ŧ ž
		.>Slavic  ą ě ł ů ź ż ž
		.>Türkçe  ç ğ ı İ ö ş ü
		.>Español  ñ á é í ó ú ü
		.>Română  ă â î ș ț
		.>Esperanto ª ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
	}],
},

ipa => {
	cons => [qw{
		- >Labial >>>Coronal >>Dorsal >>Laryngeal >
		- BiL:Bilabial LD:Labiodental D:Dental Alv:Alveolar PA:Postalveolar
		 Rf:Retroflex Pal:Palatal Vel:Velar Uv:Uvular Ph:Pharyngeal
		 EG:Epiglottal Gl:Glottal
		.>Plosive          p -ȹ > > t ʈ c k q - ʡ ʔ
		.>Voiced_Plosive      b -ȸ > > d ɖ ɟ ɡ ɢ = = =
		.>Nasal           m ɱ > > n ɳ ɲ ŋ ɴ = = =
		.>Trill           ʙ - > > r - - = ʀ - -я =
		.>Tap/flap         -ⱳ ⱱ > > ɾ ɽ - = ɢ̆ > -ʡ̯ =
		.>Fricative         ɸ f θ s ʃ ʂ ç x χ ħ ʜ h
		.>Voiced_fricative     β v ð z ʒ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʢ ɦ
		.>Lateral_fricative     = = > > ɬ ꞎ - -Ɬ - = = =
		.>Voiced_lateral_fricative = = > > ɮ -ɮ̢ - - - = = =
		.>Approximant        - ʋ > > ɹ ɻ j ɰ - -ʕ̞ = =
		.>Lateral_approximant    = = -l̪ > l ɭ ʎ ʟ -ʟ̠ = = =
		.>Click           ʘ - ǀ ǁ ǃ -‼ ǂ -ʞ - = = =
		.>Implosive         ɓ ɗ̪ > > ɗ -ᶑ ʄ ɠ ʛ = = =
		.>Articulation       ʷ ᶹ  ̪  ͇ - ˞ ʲ ˠ  ̴ > ˤ ʰ
	}], #TODO: > Labial > > > Coronal > Dorsal > > Laryngeal
	consco => [qw{
		- co:coarticulated .>sç ɕ .>zʝ ʑ .>ʃx ɧ .>jʷ ɥ .>lˠ ɫ .>hw̥ ʍ .>ɰʷ w
	}],
	vowels => [(
		'-',
		map { substr($_, 0, 1).':'.$_, substr($_, 0, 1)." r:$_ rounded" }
		qw{Front Central Back}
	), qw{
		.>Close   i y ɨ ʉ ɯ u
		.>Near-close ɪ ʏ -ᵻ -ᵿ -ω ʊ
		.>Close-mid e ø ɘ ɵ ɤ o
		.>Mid    -ᴇ - ə - - -ⱺ
		.>Open-mid  ɛ œ ɜ ɞ ʌ ɔ
		.>Near-open æ - ɐ - - -
		.>Open    a ɶ -ä -ɒ̈ ɑ ɒ
	}],
	tones => [qw{
		.>Upstep   > ꜛ
		.>Higher   ˥ ̋
		.>High    ˦ ́
		.>Mid    ˧ ̄
		.>Low    ˨ ̀
		.>Lower   ˩ ̏
		.>Downstep  > ꜜ
	}],
	contours => [qw{
		-     >Rising >Falling
		.>High  ˧˥  ᷄  ˥˧  ᷇
		.>Rising ˩˥  ̌  ˧˦˩ ᷈
		.>Falling ˨˩˦ ᷉  ˥˩  ̂
		.>Low   ˩˧  ᷅  ˧˩  ᷆
	}], #TODO: annotate Rising-Falling as Peaking, Falling-Rising as Dipping
	supraseg => [qw{
		. ˌ ˈ ˈˈ
		. ̆ ˑ ː
		. ‿ | ‖
	}],
},

japanese => {
	hira => [qw{
		 - A I U E O _
		.> あ い う え お =
		.>K か き く け こ =
		.>S さ し す せ そ =
		.>T た ち つ て と =
		.>N な に ぬ ね の ん
		.>H は ひ ふ へ ほ =
		.>M ま み む め も =
		.>Y や = ゆ = よ =
		.>R ら り る れ ろ =
		.>W わ -ゐ = -ゑ を =
	}],
	hiraderiv => [qw{
		 - A I U E O
		.>G が ぎ ぐ げ ご
		.>Z ざ じ ず ぜ ぞ
		.>D だ ぢ づ で ど
		.>B ば び ぶ べ ぼ
		.>P ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
	}],
	kata => [qw{
		 - A I U E O _
		.> ア イ ウ エ オ ー
		.>K カ キ ク ケ コ =
		.>S サ シ ス セ ソ =
		.>T タ チ ツ テ ト =
		.>N ナ ニ ヌ ネ ノ ン
		.>H ハ ヒ フ ヘ ホ =
		.>M マ ミ ム メ モ =
		.>Y ヤ - ユ - ヨ =
		.>R ラ リ ル レ ロ =
		.>W ワ ヰ - ヱ ヲ =
	}],
	kataderiv => [qw{
		 - A I U E O
		.>G ガ ギ グ ゲ ゴ
		.>Z ザ ジ ズ ゼ ゾ
		.>D ダ ヂ ヅ デ ド
		.>B バ ビ ブ ベ ボ
		.>P パ ピ プ ペ ポ
		.>V ヷ ヸ ヴ ヹ ヺ
	}],
},

}