Unicode sampler

HTML display of plain text intended for monospaced (terminal) output. Compare an expected rendering of the overview.

Test support of various text encoded with Unicode up to version 15.0 (2022).

Based on file by Markus Kuhn <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/>
Updated by Mischa Poslawsky <http://shiar.nl/> 2022-08-18

Compact font overview:

╔════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÅĀČẾƏØṆⱣÞß ΑΒΓΔΩὮ АБВГДЯѢЌ ║ ║ -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz åāčếəøṇᵽþſ αβγδωὦ абвгдяѣќ ║ ║ −0123456789 <=>∧+÷× ¤¢$€£¥₩ (/)[\] `'" ^.:·…! @#&§¶†©• ║ ║ ¯∅₁²↋¼%‰¬∞√ ≤≠≯∈±∶* ฿₺₽₹₪元 {|}«¦» “’” ~,;¿?‽ ░▒▓█▔↗ � ║ ║ ␣⌫⌥⌘↵␀ ☉♀♁♂ ○☓□△ ✔✘ ✂☆♥⚐☯ ∎ 🙂 🙋 🐢 ☕ 🚲 🏆 💡 🔣 🏁 ║ ╚════════════════════════════════════════════════════════╝

Unicode blocks:

0__ 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ A__ B__ C__ D__ E__ F__ ‭ U+00*__ A Á Ă Ȁ ɐ ʶ ◌̌ Ω Я Ԙ Ա א ب ݓ ܐ ߐ ࡁ ࢶ क ক ਕ ક କ க క ಕ ക ක ท ລ ཀ ‭ U+01*__ က დ ㅎ አ ፩ ᎃ Ꮳ ᓀ ᙽ ᚏ ᚠ ᜃ ក ᠦ ᣈ ᤁ ᦂ ᨠ ◌᪱ ᬓ ᯂ᯦ ᰀ Დ ᴂ ᶐ ◌ᷲ Ậ ᾮ ‭ U+02*__ ※ ₿⃕ ™ ⇅ √ ⋲ ⌘ ⏻ ␛ Ⓐ ╩ ▛ ◈ ☺ ✈ ⟇ ⟴ ⡽ ⤱ ⦖ ⨖ ⫻ ⬀ ⯒ Ⰳ Ⲁ ⵣ ⷔ ⹋ ⺾⼬ ‭ U+03/0A ひカㄅ㇂㊥ ㌁ 㐀 ䷃ 中 ꊈ꒸ꓯ ꕉ Ꙗ ꚩ Ꜽ Ꞻ ꡀ ꢒ ꤰ ꦏ ꨀ ꪁ ꬰ ꯀ 가 ‭ U+10*__ 𐀀 𐂛 𐅄 𐇑 𐊀 𐊷 𐌰 𐎠 𐑗 𐒱 𐔀 𐔰 𐘐 𐠎 𐡀 𐢀 𐤀 𐦠 𐩱 𐪑 𐬁 𐭠 𐰢 𐲘 𐴀 𐹠 𐺩 𐼁 𐿠 ‭ U+11*__ 𑀓 𑂍 𑅕 𑆑 𑈈 𑊺 𑌕 𑐎 𑒗 𑖎 𑘎 𑚀 𑜀 𑠀 𑢢 𑤌 𑦡 𑨀 𑩐 𑫀 𑬅 𑰎 𑱲 𑴀 𑵠 𑻠 𑼇 𑿝

Code:

<?xml version="1.0"?><html><pre><span class=""><!-- HTM&#x4C; --></span> Hash[ :nbsp => 0O2_40 ].each {|name, cp| puts "#{name} is '#{cp.chr}'" } while ((c = *l++) != '\0') { m->stat[2] = IO | (~OK & X_8); } /* C */ perl -pe's/\w/$^ =~ $& > chop($^ = $& . $^) ? "@-" : $&/ge' {- haskell -}fix$(.)<$>(:)<*>((.((:[]).))(=<<).(*).(>>=)(+)($))$1 ↑1 ⍵∨.∧3 4=+/,¯1 0 1∘.⊖¯1 0 1⌽¨⊂⍵ ⍝ game of life

Mathematics and sciences:

∮ E⋅da = Q, n → ∞, ∑ f(i) = ∏ g(i), ⎧⎡⎛┌─────┐⎞⎤⎫ ⎪⎢⎜│a²+b³ ⎟⎥⎪ ∀x∈ℝ: ⌈x⌉ = −⌊−x⌋, α ∧ ¬β = ¬(¬α ∨ β), ⎪⎢⎜│───── ⎟⎥⎪ ⎪⎢⎜⎷ c₈ ⎟⎥⎪ ℕ ⊆ ℕ₀ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ (z̄ = ℜ(z)−ℑ(z)⋅𝑖), ⎨⎢⎜ ⎟⎥⎬ ⎪⎢⎜ ∞ ⎟⎥⎪ ⊥ < a ≠ b ≡ c ≤ d ≪ ⊤ ⇒ (⟦A⟧ ⇔ ⟪B⟫), ⎪⎢⎜ ⎲ ⎟⎥⎪ ⎪⎢⎜ ⎳aⁱ-bⁱ⎟⎥⎪ 2H₂ + O₂ ⇌ 2H₂O, R = 4.7 kΩ, ⌀ 200 µm ⎩⎣⎝i=1 ⎠⎦⎭

Typography:

• Lookalikes: 1lI|, 0ODØ, 8B, 2Z, 5S$, AАΑꓮᎪ𖽀𑫘𐊠𐤠𐌀𝖠𝙰 • “It’s ‘quoted’”, „deutsche ‚Gänsefüßchen‘“, « guillemets ‹comme ci› » • u + ¨ + ´ = ǘ, o + ~ + ¯ = ȭ, e + ^ + ` = ề, e + ¸ + ˘ = ḝ • 1 + 2 − 3 × 4 ÷ 5 ≈ 0–1‰ — 0° 21′ 36″ • 0,89€ ℆ / @ $1.⁰⁰ / 一ヶ120円 • ⒈ ♙e4 ♟e5 ⒉ f4 e×f4 ⒊ ♗c4 ♛h4† ⒋ ♔f1 b5⁈ ⒌ ♗×b5 ♞f6 ⒍ ♘f3 ♛h6 … 2⒊ ♗e7‡

English panphone (traditional, IPA, Shavian, Braille):

Just as the French queen looked for it, she heard that symphony again. A beige hue of the loch water impressed all, including young Arthur. ʤʌst æz ðə fɹɛnʧ kʰʍin lʊk̚t fo ɪ̈t | ʃi ɦɝd ðat ˈsɪɱfəni əˈgɛn ə beʒ çʉ əv ðə lɒχ ˈwɔt̠ɚ ɪmˈpʰɹɛst ʔɔːɫ | ɪŋˈkludɨŋ jɐŋ ˈɑɹθɝ 𐑡𐑳𐑕𐑑 𐑨𐑟 𐑞 𐑓𐑮𐑧𐑯𐑗 𐑒𐑢𐑰𐑯 𐑤𐑫𐑒𐑑 𐑓 𐑦𐑑, 𐑖𐑰 𐑣𐑽𐑛 𐑞𐑨𐑑 𐑕𐑦𐑥𐑓𐑩𐑯𐑰 𐑩𐑜𐑧𐑯. 𐑩 𐑚𐑱𐑠 𐑣𐑿 𐑝 𐑞 𐑤𐑪𐑒 𐑢𐑷𐑑𐑼 𐑦𐑥𐑐𐑮𐑧𐑕𐑑 𐑷𐑤, 𐑦𐑙𐑒𐑤𐑵𐑛𐑦𐑙 𐑘𐑳𐑙 ·𐑸𐑔𐑻. ⠠⠚⠀⠵⠀⠮⠀⠠⠋⠗⠢⠡⠀⠟⠥⠑⠢⠀⠇⠕⠕⠅⠫⠀⠿⠀⠭⠂⠀⠩⠑⠀⠓⠑⠜⠙⠀⠞⠀⠎⠽⠍⠏⠓⠕⠝⠽⠀⠁⠛⠲ ⠠⠁⠀⠃⠑⠊⠛⠑⠀⠓⠥⠑⠀⠷⠀⠮⠀⠇⠕⠡⠀⠺⠁⠞⠻⠀⠊⠍⠏⠗⠑⠎⠎⠫⠀⠁⠇⠇⠂⠀⠔⠉⠇⠥⠙⠬⠀⠐⠽⠀⠠⠜⠹⠥⠗⠲

Ænglisc Ōhthere & Ƿulfstān:

ᚻᛖ᛫ᚳᚹᚫᚦ᛫ᚦᚫᛏ᛫ᚻᛖ᛫ᛒᚢᛞᛖ᛫ᚩᚾ᛫ᚦᚫᛗ᛫ᛚᚪᚾᛞᛖ᛫ᚾᚩᚱᚦᚹᛖᚪᚱᛞᚢᛗ᛫ᚹᛁᚦ᛫ᚦᚪ᛫ᚹᛖᛥᚫ᛬ Hē cƿæð þæt hē būde on þǣm lande norðƿeardum ƿið þā Ƿestſǣ. He said that he lived in the northern land near the Western Sea.

Precomposed and combining diacritics:

Muļķa hipiji mēģina nogaršot žņaudzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục. Mul̦k̦a hipiji mēg̓ina nogaršot žn̦audzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục. U̲n̲d̲e̲r̲ T̶h̶r̶u̶ O̅v̅e̅r̅ Ʌ̊ • a = v̇ = r̈, a⃑ ⊥ b⃑ • Mëta⃛l メ̈タ⃛ル 메̈탈⃛ 金̈屬⃛!̤ • 1̴·2⃯⃗·3̶̮̑·4̣̤̇̈·5⃘̜̹͑͗ • Z̴͔̎a̷̤̲̙̟̼̯͑̌̈́̎͋͟l̸̮̲͉̪͆̿̉̐͆͛̈͊͘͟͜͡ģ̸̖̬̘̈͛̂̄̃̚͟ǫ̸̨̨̠͕̤̫̜̩̟̋͌̔͐͑̈́̉͑!͓͇̠͈̬̪̇̂̎̎̒͘̕͠͝

Pangrams:

Ærøål • Árvíztűrő tükörfúrógép • Zażółć gęślą jaźń • Eĥoŝanĝº ĉiĵaŭde cz: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. fr: Le cœur déçu mais l'âme plutôt naïve, Louÿs rêva de crapaüter en canoë au delà des îles, près du mälström où brûlent les novæ. ig: Ṅụrịanụ, gbakọọnụ kpaa, kwee ya k’o-guzoshie ike; ọ ghaghị ito. ir: Ċuaiġ bé ṁórṡáċ le dlúṫspád fíorḟinn trí hata mo ḋea-ṗorcáin ḃig, ⁊ꞃl. lt: Įlinkdama fechtuotojo špaga sublykčiojusi pragręžė apvalų arbūzą. lv: Glāžšķūņa rūķīši dzērumā čiepj Baha koncertflīģeļu vākus. nmn: ǃqháa̰ kū ǂnûm ǁɢˤûlitê ǀè dtxóʔlu ǀnàe ǂʼá sˤàa̰. nl: Wijf lokt u cq 'r pa dmv 'n zg sexy bh. (af: én ʼn kwêvoëltjie) ro: Muzicologă în bej vând whisky și tequila, preț fix. se: Vuol Ruoŧa geđggiid leat máŋga luosa ja čuovžža. sk: Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní. tr: PİJAMALİ HASTA, yağız şoföre çabucak güvendi. vt: Do bạch kim rất quý, sẽ để lắp vô xương. Bất ₫ồng [ˀɓɜt̚˧˦.ˀɗɜ̤wŋ͡m˨˩] yo: Ìwò̩fà ń yò̩ séji tó gbojúmó̩, ó hàn pákànpò̩ gan-an nis̩é̩ rè̩ bó dò̩la. Alfauxbet: А В С ꓓ Е ꓝ ꓖ Н І Ј К ꓡ М Ν О Р Ԛ ꓣ Ѕ Т ꓴ ⋁ Ԝ Х Ү Ζ

German with presentational ligatures:

Im finſteren Jagdſchloß am offenen Felsquellwaſſer patzte der affig‐flatterhafte kauzig‐höf‌liche Bäcker über ſeinem verſifften kniffligen C‐Xylophon.

Taa/!xóõ:

uʰǁei ǂgʉm sa ce te buǁei ba ǂʔɜnʼse ǀa qaisa i ǂgõʰõʰ ce tʉ̰ʉm̩ kã ǀʰũ ceǀe beŋkele ǀi ei ʼǂŋa̰an ce. xabeka ǃaǀi ǁʉ̰ʉn̩ i tẽʼẽ eʰǂʼãõku ci dza̰ai ce ʘaɟe i kaneka ǃaʰeʰ ku ǀa̰alute te iʼe ʘaɟe eʰka̰ ba ʼao ʼahn̩ i ba sa tsʼɜnci ǁuʘa ʔiqatʲe Boroǁxao ǂgʉm ce xabeka ǂa̰asa ǁʉ̰ʉn i tẽʼẽ n̩ʼn̩ ce ǃxa̰a kuǂŋʉmʼu n̩ʼn̩ ǀgʉma tʰani.

Modern Greek Ύμνος εις την Ελευθερίαν:

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βια μετράει την γη. Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Ancient Greek Iliad:

Μῆνιν ἄειδε θεά Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μῡρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθῑμους ψῡχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε ϙύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή· ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ϝάναξ ἀνδρῶν καὶ δῑος Ἀχιλλεύς.

Coptic:

ⲕⲧ̅ⲕⲁ ⲅⲉⲗⲅⲟ̅ⲥⲛ ⲓ̈ⲏ̅ⲥⲟⲩⲥⲓ ⲛⲁⳡⲁⲛ ⲧⲣⲓⲕⲁ• ⲇⲟⲗⲗⲉ ⲡⲟⲗⲅⲁⲣⲁ ⲡⲉⲥⲥⲛⲁ• ⲡⲁⲡⲟ ⲥ̅ⲕⲟⲉⲗⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲕ̅ⲕⲁ κτ̄κα γελγο̄ϲν ῑη̄ϲουϲι ναϫαν τρικα• δολλε πολγαρα πεϲϲνα• παπο ϲ̄κοελμ̄με εκ̄κα

Armenian:

Բել դղյակի ձախ ժամն օֆ ազգությանը ցպահանջ չճշտած վնաս էր և փառք։ Այնտեղ էլ նա թարգմանել է «Առակաց գրքից» 1-ին հայերեն նախադասությունը՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»։

Georgian:

ვეფხისტყაოსანი (Veṗxis Ṭq̇aosani) შოთა რუსთაველი (დაახ. 1165) ღმერთსი შემვედრე, ნუთუ კვლა დამხსნას სოფლისა შრომასა, ცეცხლს, წყალსა და მიწასა, ჰაერთა თანა მრომასა; მომცნეს ფრთენი და აღვფრინდე, მივჰხვდე მას ჩემსა ნდომასა, დღისით და ღამით ვჰხედვიდე მზისა ელვათა კრთომაასა.

Slavic Tower of Babel (ru/sr/be/ua/mk/cu):

① На всей земле был один язык и одно наречие. ② А кад отидоше од истока, нађоше равницу у земљи сенарској, и населише се онде. ③ І сказалі адно аднаму: наробім цэглы і абпалім агнём. І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. ④ І сказали вони: Тож місто збудуймо собі, та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. ⑤ Господ слезе да ги види градот и кулата, што луѓето ги градеа. ⑥ И҆ речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, ро́дъ є҆ди́нъ, и҆ ѹ҆стнѣ̀ є҆ди҄нѣ всѣ́хъ, и҆ сїѐ нача́ша твори́ти: и҆ нн҃ѣ не ѡ҆скꙋдѣ́ютъ ѿ ни́хъ всѧ҄, є҆ли҄ка а́҆ще восхотѧ́тъ твори́ти. ⑦ Ⱂⱃⰻⰻⰴⱑⱅⰵ ⰺ ⰺⰸⱎⰵⰴⱎⰵ ⱄⰿⱑⱄⰻⰿⱏ ⰺⰿⱏ ⱅⱆ ⱔⰸⱏⰹⰽⰻ ⰺⱈⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱅⱏ ⰽⱁⰶⰴⱁ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⁖⸏

Sakha (Yakut) Declaration of Rights:

Дьон барыта бэйэ суолтатыгар уонна быраабыгар тэҥ буолан төрүүллэр. Кинилэр бары өркөн өйдөөх, суобастаах буолан төрүүллэр, уонна бэйэ бэйэлэригэр тылга кииринигэс быһыылара доҕордоһуу тыыннаах буолуохтаах.

Kazakh equivalents:

Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен кұқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс. بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر-قاسيەتى مەن كۇقىقتارى تەڭ بولىپ دۇنيەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل-پاراسات, ار-وجدان بەرىلگەن, سوندىقتان ولار ءبىر-بىرىمەن تۋىستىق, باۋىرمالدىق قارىم-قاتىناس جاساۋلارى ءتيىس.

Arabic:

ﻧﺺ ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻭﺫﻭ ﺷﺄﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ ﺃﺧﻀﺮ ﻭﻣﻐﻠﻒ ﺑﺠﻠﺪ ﺃﺯﺭﻕ. نص حكيم له سر قاطع وذو شأن عظيم مكتوب على ثوب أخضر ومغلف بجلد أزرق. نَصٌّ حَكِيمٌ لَهُ سِرٌّ قَاطِعٌ وذُو شَأنٍ عَظِيِمٍ مكتوبٌ عَلَى ثَوْبٍ أخْضَرٍ ومُغلّفٌ بِجِلْدٍ أزّرقِ. nṣ ḥkym lh sr qāṭʿ wḏu šān ʿẓym mktub ʿla ṯub aẖḍr wmġlf bǧld azrq. ر ا يس العسر مع إن. رسوله و اهلل يحب خالد كان وقد. محسنون هم الذين و اتقوا الذين مع اهلل إن. العرب لسان الشعر. اهلل فسيكفيكهم. متهم الرحمن سوى عدل كل و. فيه مباركا طيبا ر ا كثي حمدا الحمدهلل. ورود و زروع بها و وفيرة خيراتها مصر أرض.

Hebrew:

הירשמו כעת לכנס Unicode הבינלאומי העשירי, שייערך בין התאריכים 12־10 במרץ 1997, בְּמָיְינְץ שבגרמניה. בכנס ישתתפו מומחים מכל ענפי התעשייה בנושא האינטרנט העולמי וה־Unicode, בהתאמה לשוק הבינלאומי והמקומי, ביישום Unicode במערכות הפעלה וביישומים, בגופנים, בפריסת טקסט ובמחשוב רב־לשוני. כאשר העולם רוצה לדבר, הוא מדבר ב־Unicode.

Zarka Table (Torah cantillation):

זַרְקָא֮ סְגוֹלְתָּא֒ מוּנַח־לְגַרְמֵ֣הּ׀ מוּנַ֣ח רְבִ֗יעַ פָּזֵר־קָטָ֡ן תְּלִישָׁא־גְ֠דוֹלָה תְּלִישָׁא־קְטַנָה֩ אַזְלָ֨א גֶּ֜רֶשׁ מְהֻפָּ֤ךְ פַּשְׁטָא֙ זָקֵף־קָטָ֔ן טִפְחָ֖א אַתְנָ֑ח דַּרְגָּ֧א תְּבִ֛יר טִפְחָ֖א מֵרְכָ֥א סִלּֽוּק׃

Ethiopic (Amharic, Blin, Sebatbeit):

ዩኒኮድ ለእያንዳንዱ ፊደል፣ ዩኒኮድ ላፍደልድክ፡ ዩኒኮድ እንም ኤነት ፊደል፤ ማንኛውም ዓይነት ኮምፒውተር ቢሆን፣ ኣኻ ኮምፕዩተርልክ ኣኽን፡ ሟኒም ኤነት ኮምፒተር ቢኸር፤ ማንኛውም ዓይነት ፕሮግራም ቢሆን፣ ኣኻ ፕሮግራምልክ ኣኽን፡ ሟኒም ኤነት ይቾቺቃር ቢኸር፤ ማንኛውም ዓይነት ቋንቋ ቢሆን፣ ኣኻ ጋበልክ ኣኽን፡ ሟኒም ኤነት ይዝረኵᎏ ቢኸር፤ ልዩ የሆነ ቍጥር ያዘጋጃል። ላዅ ፍሩግ ሺብ ደለምደኵ። ᎇችርም ኤነት ቍጥር ቢኸር ይጠፍ።

Thai pangram by The Computer Association of Thailand:

เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย ปฏิบัติประพฤติกฎกำหนดใจ พูดจาให้จ๊ะๆ จ๋าๆ น่าฟังเอยฯ ๚ะ๛

Hindi:

हालाँकि सूर के जीवन के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, पर इन में कितनी सच्चाई है यह कहना कठिन है। कहा जाता है उनका जन्म सन् १४७८ में दिल्ली के पास एक ग़रीब ब्राह्मीण परिवार में हुआ। जनश्रुति के अनुसार सूरदास जन्म से ही अंधे थे। आजकल थी अंधे आदमी अक्सर 'सूरदास' कहलाते हैं। कई लोगों ने उन्हें गुरु के रूप में अपनाया और उनकी पूजा करना शुरु कर दिया ।

Tamil poetry of Subramaniya Bharathiyar: சுப்ரமணிய பாரதியார் (1882-1921):

யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம், பாமரராய் விலங்குகளாய், உலகனைத்தும் இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டு, நாமமது தமிழரெனக் கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ? சொல்லீர்! தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.

Kannada poetry by Kuvempu — ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು:

ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು ಇಂದೆನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಕಗವಾಗೀ... ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಕಗವಾಗಿ ಭವ ಭವದಿ ಭತಿಸಿಹೇ ಭವತಿ ದೂರ ನಿತ್ಯವೂ ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ || ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ||

Tibetan Declaration of Rights:

༄༅༎ ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོའི་ཟླ་༡༢་ཚེས་༡༠ཉིན། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང༌། ཐོབ་ཐངགི་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎

Sanskrit transcriptions:

bengālī: শিবো রক্ষতু গীর্বাণভাষারসাস্বাদতৎপরান্ devanāgarī: शिवो रक्षतु गीर्वाणभाषारसास्वादतत्परान् gujǎrātī: શિવો રક્ષતુ ગીર્વાણભાષારસાસ્વાદતત્પરાન્ gurumukhī: ਸ਼ਿਵੋ ਰਕ੍ਸਤੁ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਾਸਾਰਸਾਸ੍ਵਾਦਤਤ੍ਪਰਾਨ੍ tibetan: ཤི་ཝོ་རཀྴ་ཧུ་གཱིརཎཱ་བྷཱཥཱ་རསཱསྭཱ་ད་ཧ་པ་རཱན྄ oṛiā: ଶିବୋ ରକ୍ଷତୁ ଗୀର୍ବାଣଭାଷାରସାସ୍ଵାଦତତ୍ପରାନ୍ kannaḍa: ಶಿವೊ ರಕ್ಷತು ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾರಸಾಸ್ವಾದತತ್ಪರಾನ್ tamiḻ: ஶிவொ ரக்ஷது கீர்வாணபாஷாரஸாஸ்வாததத்பராந் tĕlugu: శివొ రక్షతు గీర్వాణభాషారసాస్వాదతత్పరాన్ malayāḻam: ശിവൊ രക്ഷതു ഗീര്വാണഭാഷാരസാസ്വാദതത്പരാന് sinhala: ශිවෝ රක්ෂතු ගීර්වාණභාෂාරසාස්වාදතත්පරාන් khmer: ឝវោ រក៑ឞតុ គីវ៌឵ណភ឵ឞ឵រស឵ស្វ឵ទតត្បរ឵ន៑ thai: ศิโว รกฺษดุ คีรฺวาณภาษารสาสฺวาทตตฺปรานฺ burmese: ၐိဝေါ ရက္ၑတု ဂီရွါဏဘာၑာရသာသွါဒတတ္ပရာန် lao: ສິໂວ ຣັກສະຕຸ ຄີຣວານະພາສາຣະສາສວາທະຕະຕປະຣານ sundanese: ᮯᮤᮝᮧ ᮛᮊ᮪ᮞᮒᮥ ᮌᮤᮁᮝᮁᮔᮘᮯᮛᮞᮞ᮪ᮝᮓᮒᮒ᮪ᮕᮛᮔ᮪ lontara: ᨔᨗᨓᨚ ᨑᨀᨔᨈᨘ ᨁᨗᨑᨓᨊᨅᨔᨑᨔᨔᨓᨉᨈᨈᨄᨑᨊ᨟ balinese: ᬰᬶᬯᭀ ᬭᬓ᭄ᬱᬢᬸ ᬕᬷᬭ᭄ᬯᬵᬡᬪᬵᬱᬵᬭᬲᬵᬲ᭄ᬯᬵᬤᬢᬢ᭄ᬧᬭᬵᬦ᭄ batak: ᯘᯪᯋᯬ ᯒᯂ᯳ᯘᯖᯮ ᯎᯪᯒ᯳ᯋᯉᯅᯘᯒᯘᯘ᯳ᯋᯑᯖᯖ᯳ᯇᯒᯉ᯳ javanese: ꦯꦶꦮꦺꦴ ꦫꦏꦾꦰꦠꦸ ꦒꦷꦫꦾꦮꦴꦟꦨꦴꦰꦴꦫꦱꦴꦱ꧀ꦮꦴꦢꦠꦠ꧀ꦥꦫꦴꦤꦾ

Hangeul decomposition:

“웬 초콜릿? 제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.” “얘야, 왜 또 불평?” “웬 초콜릿? 제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.” “얘야, 왜 또 불평?” “ᅰᄂ 초코리ᄉ? 제가 ᅯᄂ해ᄊ더ᄂ 거ᄂ 뻐ᄋ튀기 쬐끄ᄆ과 ᅴ류ᅨᅭ.” “ᅤᅣ, ᅫ 또 부ᄅ펴ᄋ?” “ㅞㄴ ㅊㅗㅋㅗㄹㅣㅅ? ㅈㅔㄱㅏ ㅝㄴㅎㅐㅆㄷㅓㄴ ㄱㅓㄴ ㅃㅓㅇㅌㅟㄱㅣ ㅉㅚㄲㅡㅁㄱㅘ ㅢㄹㅠㅖㅛ.” “ㅒㅑ, ㅙ ㄸㅗ ㅂㅜㄹㅍㅕㅇ?”

Korean 훈민정음:

‣ Modern korean hangeul: 나라말이 중국과 달라, 문자끼리 서로 맞지 아니할세. 이런 전차(이유)로 어린(어리석은) 백성이 이르고자 할 바 있어도 마침내 제 뜻을 실히 펴지 못할 놈이 하니라(많으니라). 내 이를 위하여 어여삐 여겨 새로 28 자를 만드노니 모든 사람으로 하여금 쉬이 익혀 날로 씀에 편안케 하고자 할 따름이니라. ‣ Original Korean hangeul (separate jamo): 나랏말ᄊᆞ미 中듀ᇰ國귁에 달아 文문字ᄍᆞᆼ와로 서르 ᄉᆞᄆᆞᆺ디 아니ᄒᆞᆯᄊᆡ 이런 젼ᄎᆞ로 어린 百ᄇᆡᆨ姓셔ᇰ이 니르고져 호ᇙ배 이셔도 ᄆᆞᄎᆞᆷ내 제 ᄠᅳ들 시러 펴디 몯ᄒᆞᇙ 노미 하니라 내 이ᄅᆞᆯ 爲윙ᄒᆞ야 어엿비 너겨 새로 스믈여듧 字ᄍᆞᆼᄅᆞᆯ ᄆᆡᇰᄀᆞ노니 사ᄅᆞᆷ마다 ᄒᆡᅇᅧ 수ᄫᅵ 니겨 날로 ᄡᅮ메 便뼌安ᅙᅡᆫ킈 ᄒᆞ고져 ᄒᆞᇙ ᄯᆞᄅᆞ미니라 ‣ Last line in mixed hanja/hangeul: 欲·욕使:ᄉᆞᆼ人ᅀᅵᆫ人ᅀᅵᆫ·ᄋᆞ·로 易·잉習·씹·ᄒᆞ·야 便뼌於ᅙᅥᆼ日·ᅀᅵᇙ用·요ᇰ耳:ᅀᅵᆼ니·라 ‣ Original Classical Chinese hanja: 國之語音 異乎中國 與文字不相流通 故愚民 有所欲言 而終不得伸其情者 多矣 予 為此憫然 新制二十八字 欲使人人易習 便於日用矣(耳)。

Japanese Iroha:

kanji 漢字 hirag. ひらがな katak. カタカナ 半角 カタカナ man'yōg. 万葉仮名 色は匂へど いろはにほへと イロハニホヘド イロハニホヘド 以呂波耳本部止 散りぬるを ちりぬるを  チリヌルヲ  チリヌルヲ 千利奴流乎 我が世誰ぞ わかよたれそ ワガヨタレソ ワガヨタレソ 和加餘多連曽 常ならん つねならむ  ツネナラム  ツネナラム 津祢那良牟 有為の奥山 うゐのおくやま ウヰノオクヤマ ウウィノオクヤマ 有為能於久耶万 今日越えて けふこえて  ケフコエテ  ケフコエテ 計不己衣天 浅き夢見じ あさきゆめみし アサキユメミジ アサキユメミジ 阿佐伎喩女美之 酔ひもせず ゑひもせす  ヱヒモセズン ウェヒモセズン 恵比毛勢須 hentaigana 変体仮名: 𛀆𛄆𛂦𛂌𛃀𛂶𛁻 𛁦𛃶𛂏𛃸𛄚 𛄋𛀙𛃫𛁟𛄀𛁚 𛁩𛂒𛂄𛃭𛃑

Chinese:

‣ Most common characters: 的一是不了在人有我他这个们中来上大为和国地到以说时 要就出会可也你对生能而子那得于着下自之年过发后作里 ‣ Extension blocks: A㡛㬐㖧䵍 B𣚣𤶅𪘆𦞕 C𪢨𪪖𫔺𫜴 D𫝀𫞂𫝻𫠝 E𫠫𬚚𬳕𬺡 F𬺰𭉊𭙢𭯴 G𰀁𱍃𱁬𰋀 H𱍫 ‣ Qiān zì wén 千字文 by Xing Si Zhou: 天地玄黃宇宙洪荒 日月盈昃辰宿列張 寒來暑往秋收冬藏 閏餘成歲律召調陽 雲騰致雨露結為霜 金生麗水玉出崑崗 劍號巨闕珠稱夜光 果珍李柰菜重芥薑 海鹹河淡鱗潛羽翔 ‣ Transliteration: (mandarin, japanese, cantonese) 简 zhuyin pinyin/IPA dng shinjitai 繁 jyutping/IPA √ IDS 单 ㄉㄢ dān tän˥ 単 ひとえ 單 daan¹ täːn˥˥ ⿱吅⿻日十 恐 ㄎㄨㄥˇ kǒng kʰʊŋ˨˩˦ кон 恐 きょう 恐 hung² hʊŋ˧˥ ⿱⿰工⿹⺄㐅心 龙 ㄌㄨㄥˊ lóng lʊŋ˧˥ лун 竜 りゅう 龍 lung⁴ lʊŋ˩ ⿓ ⿰⿱立⺼⿱⺊⿷己三 齿 ㄔˇ chǐ ʈ͡ʂʰʐ̩˨˩˦ цы 歯 し 齒 ci² t͡sʰiː˧˥ ⿒ ⿱止𠚕 缕 ㄌㄩˇ lǚ ly˧˩˧ лү 𫃵 る 縷 leoi⁵ lɵy˩˧ ⿰糹婁 𰻝 ㄅㄧㄤˊ biáng pjɑŋ˧˥ бян 𰻞 ビャン 𰻞 ⿺辶⿳穴⿲月⿱⿲幺言幺⿲長馬長刂心 ‣ kStrange: A𠝎𡳿𦨃𦭩 B丂巜㞢𡰣 C乄𡆢𠆭𮥹 F臦𢇖𫤵𭖲 H巪㔔𪢳𭤹 I丄㦰𠁣𬔭 K𡆥𪜈𫝂𭛝 M仺𠂜𨙨𩁿 O㐃𠄷𦮙𮍍 R𠄔𧹂𫩦𮗙 S龘䨻𪚥𬚩 U壨㞡𠁠𮭟 ‣ Periodic table: 氫 元素周期表 氦 鋰鈹 硼碳氮氧氟氖 鈉鎂 鋁矽磷硫氯氬 鉀鈣 鈧鈦釩鉻錳鐵鈷鎳銅鋅鎵鍺砷硒溴氪 銣鍶 釔鋯鈮鉬鎝釕銠鈀銀鎘銦錫銻碲碘氙 銫鋇鑭鈰鐠釹鉕釤銪釓鋱鏑鈥鉺銩鐿鎦鉿鉭鎢錸鋨銥鉑金汞鉈鉛鉍釙砈氡 鍅鐳錒釷鏷鈾錼鈽鋂鋦鉳鉲鑀鐨鍆鍩鐒鑪𨧀𨭎𨨏𨭆䥑鐽錀鎶鉨鈇鏌鉝鿬鿫

Alternate English (Deseret):

𐐖𐐲𐑅𐐻 𐐰𐑆 𐑄 𐐙𐑉𐐯𐑌𐐽 𐐿𐐶𐐨𐑌 𐑊𐐳𐐿𐐼 𐑁𐐫𐑉 𐐮𐐻, 𐑇𐐨 𐐸𐐲𐑉𐐼 𐑄𐐰𐐻 𐑅𐐮𐑋𐑁𐐲𐑌𐐨 𐐰𐑀𐐯𐑌. 𐐂 𐐺𐐩𐑈 𐐸𐑏 𐐱𐑂 𐑄 𐑊𐐪𐐿 𐐶𐐫𐐻𐐲𐑉 𐐮𐑋𐐹𐑉𐐯𐑅𐐼 𐐫𐑊, 𐐮𐑌𐐿𐑊𐐭𐐼𐐮𐑍 𐐷𐐲𐑍 𐐂𐑉𐑃𐑉.

Letter symbols:

🄂 MᴜᴄʜUɴɪCᴏᴅᴇ 𝟸 𝙼𝚞𝚌𝚑𝚄𝚗𝚒𝙲𝚘𝚍𝚎 𝟑 𝐌𝐮𝐜𝐡𝐔𝐧𝐢𝐂𝐨𝐝𝐞 ⓸ 𝑀𝑢𝑐ℎ𝑈𝑛𝑖𝐶𝑜𝑑𝑒 ❺ 𝑴𝒖𝒄𝒉𝑼𝒏𝒊𝑪𝒐𝒅𝒆 𝟞 𝕄𝕦𝕔𝕙𝕌𝕟𝕚ℂ𝕠𝕕𝕖 𝟩 𝖬𝗎𝖼𝗁𝖴𝗇𝗂𝖢𝗈𝖽𝖾 𝟴 𝗠𝘂𝗰𝗵𝗨𝗻𝗶𝗖𝗼𝗱𝗲 ➈ 𝘔𝘶𝘤𝘩𝘜𝘯𝘪𝘊𝘰𝘥𝘦 ➓ 𝙈𝙪𝙘𝙝𝙐𝙣𝙞𝘾𝙤𝙙𝙚 ⓫ ꟽnɔɥ⋂uᴉƆopǝ ⓬ 𝔐𝔲𝔠𝔥𝔘𝔫𝔦ℭ𝔬𝔡𝔢 ⓭ 𝕸𝖚𝖈𝖍𝖀𝖓𝖎𝕮𝖔𝖉𝖊 ⓮ ℳ𝓊𝒸𝒽𝒰𝓃𝒾𝒞ℴ𝒹ℯ ⓯ 𝓜𝓾𝓬𝓱𝓤𝓷𝓲𝓒𝓸𝓭𝓮 ⓰ ᴹᵘᶜʰᵁⁿⁱᶜᵒᵈᵉ ⓱ ₘͫᵤͧᵪͨₕͪᵤͧₙᷠᵢͥₖͨₒͦₜͩₑͤ ⒅ 🄜⒰⒞⒣🄤⒩⒤🄒⒪⒟⒠ ⑲ ⓂⓤⓒⓗⓊⓝⓘ🅒🅞🅓🅔 ⓴ ㋮㉩🅄🄽🄸🅲🅾🅳🅴 🁀 Muꞔ󠁨տℹ㏇ⅾ℮ ㉒ḾúćħŰńíĆőďé ㉓ṀüċḧÜṅïĊöḋë ㉔Ṃục̣ḥỤṇịC̤ọḍẹ ƻƼ₥ꞹȼħɄꞥɨȻøꟈɇ

Arrows:

↖↑↗ ⤵ ⇖⇑⇗ ⇈⇅ ⬁⇧⬀ ⬉⬆⬈ ⭶⭦⭡⭧⭷ 🡔🡑🡕 🡤🡡🡥 ◤▲◥ ◸△◹ ⏶ ←⎯⏐⎯→ ↔ ⇍⇐⇔⇒⇏ ⇇⇆⇄⇉ ⇦⬄⇨ ⬅⬌➡ ⭰⭠⭤⭢⭲ 🡐🡘🡒 🡨 🡪 ◀◆▶ ◁◇▷ ⏴⏹⏵ ↙↓↘ ⤴ ⇙⇓⇘ ⇊⇵ ⬃⇩⬂ ⬋⬇⬊ ⭹⭩⭣⭨⭸ 🡗🡓🡖 🡷🡳🡶 ◣▼◢ ◺▽◿ ⏷ ⤢ ↕ ⤡ ⇕ ↪ ↩ ⇳ ⬍ ⭥ 🡙 ◄ ► ⏪ ⏩

Box drawing alignment tests:

┌┬───╥┐ ╒══╤══╕ ┏━━┳━━┓ ╻━━┯━━╸ ┌╌╌┄┄┈┒ 🮘🮘🮐🮒🮐🮕🮕 ├┼───╫┤ │╓─┴─╖│ ┃┌─╂─┒┃ ┃┎┒╵┏┑┃ ╎▛▀▔▀▜┋ 🮘🮘🮔 🮓🮕🮕 ││╔╦╗║│ │║╭─╮║│ ┃│╲╿╱┃┃ ┃┗╃┰╄┙┃ ╎▌▗▄▖▐┇ ░░🮐🮑🮐▓▓██ ││╠╬╣║│ ├╢│ │╟┤ ┣┿╾╳╼╇┫ ┠╴┝╋┥╶┨ ┆▏▐◘▌▕┇ ░░▒▒▒▓▓██ ││╚╩╝║│ │║╰─╯║│ ┃│╱╽╲│┃ ┃┍╅┸╆┓┃ ┆▌▝▀▘▐╏ ░░▒🮎▒▓▓██ ╞╪═══╬╡ │╙─┬─╜│ ┃└─╊━┙┃ ┃┕┛╷┖┚┃ ┊▙▄▁▄▟╏ 🮙🮙🮌█🮍🮖🮖 └┴───╨┘ ╘══╧══╛ ┗━━┻━━┛ ╺━━┷━━╹ ┕┉┅┅╍╍┛ 🮙🮙▒🮏▒🮖🮖 🭇🬼 🭉🬾 🭋🭀 🮣🮢 🮣🮢🮣🮢 🮞🮟 ◢◣ 🭇🭄🭏🬼 🭈🭆🭂🭍🭑🬽 🭊🭁🭌🬿 🭃🭎 🭅🭐 🮣🮨🮩🮢🮭🮬🮡🮩🮨🮠 🮣🮧🮢🮣🮦🮢🮭🮦🮬 🭯 🮝🮜 ◥◤ 🭢🭕🭠🭗 🭣🭧🭓🭞🭜🭘 🭥🭒🭝🭚 🭔🭟 🭖🭡 🮡🮩🮨🮠🮫🮪🮣🮨🮩🮢 🮤🮮🮥🮥 🮤🮥 🮤 🭮█🭬 🭢🭗 🭤🭙 🭦🭛 🮡🮠 🮡🮠🮡🮠 🮡🮦🮠🮡🮧🮠🮫🮧🮪 🭭 ▄█▄ █▄ ▄ ▄█▀█▓ ▄▓▀▀█▀ ▀▀▀█▓▀▀ ▀▀ ▄█▀█▓▀▀▀▀▀▓▄▀██▀▀ (\_/) 🬱🬭🬎🬆🬜🬒🬖 ██ ██ ▀██▄▄ ▄█ ▀ ░▒ ░▒ ██ ██ ▄█▄ █▀ ██ (='.'=) 🬍🬸🬡🬰🬰🬨🬨🬓 █▓▄▀██ ▄ ▀█▌▓█ ▒▓ ▒▓ █▓▄▀██ ▓█ ▀▄ █▓ ☆(")_(")☆ 🬜🬻▐🬇▐▐🬩🬐 █▒ █▓ ██▄▓▀ ▀█▄▄█▄▓█ ▓█ █▒ █▓ ▒█ ▓█▄ ▒ 🬄🬬🬯🬰🬰🬷🬺 ▀▒ ▀ ▀ █▀ ▀▒ █ █▀ ░ ヽ༼。◕ ∀ ◕。༽ノ 🬄 🬯🬢🬀🬗 🬏 ٩(͡๏̯͡๏)۶ ᶘᵒᴥᵒᶅ ~( ̄▽ ̄)∽ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Emoji:

Games: ♦♥♠♣ 🔔🛡🌹🌰 🗡🏆⚔🪙 ✊✋✌ 🚹🐜👽 ☀🌳🔥💀💧 🍒🪱🌾🐟🐀 Javascript: [🌽, 🐮, 🐷, 🐔, 🦐, 🌾].map(🍳) == [🍿, 🍔, 🥓, 🍗, 🍤, 🍚] [👨‍👨‍👧,👩‍👧].flat() = [🙎‍♂️,🙎‍♂️,👧,🙍‍♀️,👧] Animal band: 🎷🐛 🎤🦖 🎺🐍 🎸🦔 🪕🦧 🎻🪱 🪘🐝 🥁🦂 🪇🐌 🪗🦭 🪈🐢 🎹🐙 🎶🦋 🎵🐋 Hungry Caterpillar: 🥚🌝🐛🌞 🍏🍐🍐🫐🍓🍓🍓🍓🍊🍊🍊🍊🍊 🍫🍦🥒🧀🍖🍭🥧🌭🧁🍉 🤢🍃☺️ 🏠💫🦋 The Fuzzy Duckling: 🐥🌻🐌🌾🐎🐴🌹3🐄🌺4🦃5🪿6🐑7🐕8🐖🌽🐷🦗9🐤🐜🦆🦋 AACS key in ecoji: 🇼🥀🌆🖨💤🔈🙁🌇🐬🌜🎢🕧🙌🍨☕☕ base2k: ƂಙҫѳԺ૬ٺϛ౹ɯਞߦ