Unicode sampler

Test support of various text encoded with Unicode up to version 8.0 (2015).

Based on file by Markus Kuhn <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/>
Updated by Mischa Poslawsky <http://shiar.nl/> 2015-09-13

Compact font overview:

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÅĀČẾƏØṆⱣÞß ΑΒΓΔΩὮ АБВГДЯѢЌ ԱԲԳ ႠႡႢჇ אבגױ ║ ║ @abcdefghijklmnopqrstuvwxyz åāčếəøṇᵽþſ αβγδωὦ абвгдяѣќ աբգ აბგჷ ابجݰ ║ ║ -0123456789 (/)[\]{|} ^`"'~ «“’”» ,;:.…!¿?‽ •&#§¶†©%‰ −±+*×÷ <>=≠∀∧∅ ║ ║ ·¤¢₥$€£¥₹₽ ฿₫֏₭₺₦₩₪ ✂℻☆♥⚐☺☯☹ ☉♀♁♂♉ ✔✘ ○☓□△ ␣⌫⌥⌘↵␀ ¯₁½²√¬∈∞ ↗┌╁╖░█∎ � ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Code:

<html><pre><span class=""><!-- H&#x54;M --></span> Hash[ :nbsp => 0O2_40 ].each {|name, cp| puts "#{name} is '#{cp.chr}'" } while ((c = *l++) != '\0') { m->stat[2] = IO | (~OK & X_8); } perl -pe's/\w/$^ =~ $& > chop($^ = $& . $^) ? "@-" : $&/ge' ↑1 ⍵∨.∧3 4=+/,¯1 0 1∘.⊖¯1 0 1⌽¨⊂⍵ ⍝ game of life

Mathematics and sciences:

∮ E⋅da = Q, n → ∞, ∑ f(i) = ∏ g(i), ⎧⎡⎛┌─────┐⎞⎤⎫ ⎪⎢⎜│a²+b³ ⎟⎥⎪ ∀x∈ℝ: ⌈x⌉ = −⌊−x⌋, α ∧ ¬β = ¬(¬α ∨ β), ⎪⎢⎜│───── ⎟⎥⎪ ⎪⎢⎜⎷ c₈ ⎟⎥⎪ ℕ ⊆ ℕ₀ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ (z̄ = ℜ(z)−ℑ(z)⋅𝑖), ⎨⎢⎜ ⎟⎥⎬ ⎪⎢⎜ ∞ ⎟⎥⎪ ⊥ < a ≠ b ≡ c ≤ d ≪ ⊤ ⇒ (⟦A⟧ ⇔ ⟪B⟫), ⎪⎢⎜ ⎲ ⎟⎥⎪ ⎪⎢⎜ ⎳aⁱ-bⁱ⎟⎥⎪ 2H₂ + O₂ ⇌ 2H₂O, R = 4.7 kΩ, ⌀ 200 µm ⎩⎣⎝i=1 ⎠⎦⎭

Proper typography:

• Lookalikes: 1lI|, 0OD, 8B, 2Z, 5S$ • “It’s ‘quoted’”, „deutsche ‚Gänsefüßchen‘“, « guillemets ‹comme ci› » • u + ¨ + ´ = ǘ, o + ~ + ¯ = ȭ, e + ^ + ` = ề, e + ¸ + ˘ = ḝ • 1 + 2 − 3 × 4 ÷ 5 ≈ 0–1‰ — 0° 21′ 36″ • 0,89€ ℆ / @ $1.⁰⁰ / 一ヶ120円 • ⒈ ♙e4 ♟e5 ⒉ f4 e×f4 ⒊ ♗c4 ♛h4† ⒋ ♔f1 b5⁈ ⒌ ♗×b5 ♞f6 ⒍ ♘f3 ♛h6 … 2⒊ ♗e7‡

English panphone (traditional, IPA, Shavian, Braille):

Just as the French queen looked for it, she heard that symphony again. A beige hue on the waters of the loch impressed all, including young Arthur. ʤʌst æz ðə fɹɛnʧ kʰʍin lʊk̚t fo ɪ̈t | ʃi ɦɝd ðat ˈsɪɱfəni əˈgɛn ə beʒ çʉ ɒn ðə ˈwɔt̠ɚz əv ðə lɒχ ɪmˈpʰɹɛst ʔɔːɫ | ɪŋˈkludɨŋ jɐŋ ˈɑɹθɚ 𐑡𐑳𐑕𐑑 𐑨𐑟 𐑞 𐑓𐑮𐑧𐑯𐑗 𐑒𐑢𐑰𐑯 𐑤𐑫𐑒𐑑 𐑓 𐑦𐑑, 𐑖𐑰 𐑣𐑻𐑛 𐑞𐑨𐑑 𐑕𐑦𐑥𐑓𐑩𐑯𐑰 𐑩𐑜𐑧𐑯. 𐑩 𐑚𐑱𐑠 𐑣𐑿 𐑪𐑯 𐑞 𐑢𐑶𐑑𐑼𐑟 𐑝 𐑞 𐑤𐑪𐑒 𐑦𐑥𐑐𐑮𐑧𐑕𐑑 𐑷𐑤, 𐑦𐑙𐑒𐑤𐑵𐑛𐑦𐑙 𐑘𐑳𐑙 ·𐑸𐑔𐑻. ⠠⠚⠀⠵⠀⠮⠀⠠⠋⠗⠢⠡⠀⠟⠥⠑⠢⠀⠇⠕⠕⠅⠫⠀⠿⠀⠭⠂⠀⠩⠑⠀⠓⠑⠜⠙⠀⠞⠀⠎⠽⠍⠏⠓⠕⠝⠽⠀⠁⠛⠲ ⠠⠁⠀⠃⠑⠊⠛⠑⠀⠓⠥⠑⠀⠕⠝⠀⠮⠀⠺⠁⠞⠻⠎⠀⠷⠀⠮⠀⠇⠕⠡⠀⠊⠍⠏⠗⠑⠎⠎⠫⠀⠁⠇⠇⠂⠀⠔⠉⠇⠥⠙⠬⠀⠐⠽⠀⠠⠜⠹⠥⠗⠲

Ænglisc Ōhthere & Ƿulfstān:

ᚻᛖ᛫ᚳᚹᚫᚦ᛫ᚦᚫᛏ᛫ᚻᛖ᛫ᛒᚢᛞᛖ᛫ᚩᚾ᛫ᚦᚫᛗ᛫ᛚᚪᚾᛞᛖ᛫ᚾᚩᚱᚦᚹᛖᚪᚱᛞᚢᛗ᛫ᚹᛁᚦ᛫ᚦᚪ᛫ᚹᛖᛥᚫ᛬ Hē cƿæð þæt hē būde on þǣm lande norðƿeardum ƿið þā Ƿestſǣ. He said that he lived in the northern land near the Western Sea.

Precomposed and combining diacritics:

Muļķa hipiji mēģina nogaršot žņaudzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục. Mul̦k̦a hipiji mēg̓ina nogaršot žn̦audzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục. STARGɅ̊TE, a = v̇ = r̈, a⃑ ⊥ b⃑

Pangrams:

Ærøål • Árvíztűrő tükörfúrógép • Zażółć gęślą jaźń • Eĥoŝanĝº ĉiĵaŭde cz: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. fr: Le cœur déçu mais l'âme plutôt naïve, Louÿs rêva de crapaüter en canoë au delà des îles, près du mälström où brûlent les novæ. ig: Ṅụrịanụ, gbakọọnụ kpaa, kwee ya k’o-guzoshie ike; ọ ghaghị ito. ir: Ċuaiġ bé ṁórṡáċ le dlúṫspád fíorḟinn trí hata mo ḋea-ṗorcáin ḃig, ⁊ꞃl. is: Sævör grét áðan því úlpan var ónýt. lt: Įlinkdama fechtuotojo špaga sublykčiojusi pragręžė apvalų arbūzą. lv: Glāžšķūņa rūķīši dzērumā čiepj Baha koncertflīģeļu vākus. naq: ǂKam ǃũi-aob gye ǁẽib di gūna ǃhomi ǃna gye ǃũi hã i. nl: Wijf lokt u cq 'r pa dmv 'n zg sexy bh. (af: én ʼn kwêvoëltjie) ro: Muzicologă în bej vând whisky și tequila, preț fix. se: Vuol Ruoŧa geđggiid leat máŋga luosa ja čuovžža. sk: Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní. tr: PİJAMALİ HASTA, yağız şoföre çabucak güvendi. vt: Do bạch kim rất quý, sẽ để lắp vô xương. yo: Ìwò̩fà ń yò̩ séji tó gbojúmó̩, ó hàn pákànpò̩ gan-an nis̩é̩ rè̩ bó dò̩la.

German with presentational ligatures:

Im finſteren Jagdſchloß am offenen Felsquellwaſſer patzte der affig‐flatterhafte kauzig‐höf‌liche Bäcker über ſeinem verſifften kniffligen C‐Xylophon.

Modern Greek Ύμνος εις την Ελευθερίαν:

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βια μετράει την γη. Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Ancient Greek Iliad:

Μῆνιν ἄειδε θεά Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μῡρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθῑμους ψῡχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε ϙύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή· ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ϝάναξ ἀνδρῶν καὶ δῑος Ἀχιλλεύς.

Georgian:

ვეფხისტყაოსანი (Veṗxis Ṭq̇aosani) შოთა რუსთაველი (დაახ. 1165) ღმერთსი შემვედრე, ნუთუ კვლა დამხსნას სოფლისა შრომასა, ცეცხლს, წყალსა და მიწასა, ჰაერთა თანა მრომასა; მომცნეს ფრთენი და აღვფრინდე, მივჰხვდე მას ჩემსა ნდომასა, დღისით და ღამით ვჰხედვიდე მზისა ელვათა კრთომაასა.

Slavic Tower of Babel (ru/sr/be/ua/mk/cu):

① На всей земле был один язык и одно наречие. ② А кад отидоше од истока, нађоше равницу у земљи сенарској, и населише се онде. ③ І сказалі адно аднаму: наробім цэглы і абпалім агнём. І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. ④ І сказали вони: Тож місто збудуймо собі, та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. ⑤ Господ слезе да ги види градот и кулата, што луѓето ги градеа. ⑥ И҆ речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, ро́дъ є҆ди́нъ, и҆ ѹ҆стнѣ̀ є҆ди҄нѣ всѣ́хъ, и҆ сїѐ нача́ша твори́ти: и҆ нн҃ѣ не ѡ҆скꙋдѣ́ютъ ѿ ни́хъ всѧ҄, є҆ли҄ка а́҆ще восхотѧ́тъ твори́ти. ⑦ Ⱂⱃⰻⰻⰴⱑⱅⰵ ⰺ ⰺⰸⱎⰵⰴⱎⰵ ⱄⰿⱑⱄⰻⰿⱏ ⰺⰿⱏ ⱅⱆ ⱔⰸⱏⰹⰽⰻ ⰺⱈⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱅⱏ ⰽⱁⰶⰴⱁ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⁖⸏

Sakha (Yakut) Declaration of Rights:

Дьон барыта бэйэ суолтатыгар уонна быраабыгар тэҥ буолан төрүүллэр. Кинилэр бары өркөн өйдөөх, суобастаах буолан төрүүллэр, уонна бэйэ бэйэлэригэр тылга кииринигэс быһыылара доҕордоһуу тыыннаах буолуохтаах.

Kazakh equivalents:

Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен кұқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс. بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر-قاسيەتى مەن كۇقىقتارى تەڭ بولىپ دۇنيەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل-پاراسات, ار-وجدان بەرىلگەن, سوندىقتان ولار ءبىر-بىرىمەن تۋىستىق, باۋىرمالدىق قارىم-قاتىناس جاساۋلارى ءتيىس.

Hebrew:

הירשמו כעת לכנס Unicode הבינלאומי העשירי, שייערך בין התאריכים 12־10 במרץ 1997, בְּמָיְינְץ שבגרמניה. בכנס ישתתפו מומחים מכל ענפי התעשייה בנושא האינטרנט העולמי וה־Unicode, בהתאמה לשוק הבינלאומי והמקומי, ביישום Unicode במערכות הפעלה וביישומים, בגופנים, בפריסת טקסט ובמחשוב רב־לשוני. כאשר העולם רוצה לדבר, הוא מדבר ב־Unicode.

Zarka Table (Torah cantillation):

זַרְקָא֮ סְגוֹלְתָּא֒ מוּנַח־לְגַרְמֵ֣הּ׀ מוּנַ֣ח רְבִ֗יעַ פָּזֵר־קָטָ֡ן תְּלִישָׁא־גְ֠דוֹלָה תְּלִישָׁא־קְטַנָה֩ אַזְלָ֨א גֶּ֜רֶשׁ מְהֻפָּ֤ךְ פַּשְׁטָא֙ זָקֵף־קָטָ֔ן טִפְחָ֖א אַתְנָ֑ח דַּרְגָּ֧א תְּבִ֛יר טִפְחָ֖א מֵרְכָ֥א סִלּֽוּק׃ Ethiopic (Amharic, Blin, Sebatbeit): ዩኒኮድ ለእያንዳንዱ ፊደል፣ ዩኒኮድ ላፍደልድክ፡ ዩኒኮድ እንም ኤነት ፊደል፤ ማንኛውም ዓይነት ኮምፒውተር ቢሆን፣ ኣኻ ኮምፕዩተርልክ ኣኽን፡ ሟኒም ኤነት ኮምፒተር ቢኸር፤ ማንኛውም ዓይነት ፕሮግራም ቢሆን፣ ኣኻ ፕሮግራምልክ ኣኽን፡ ሟኒም ኤነት ይቾቺቃር ቢኸር፤ ማንኛውም ዓይነት ቋንቋ ቢሆን፣ ኣኻ ጋበልክ ኣኽን፡ ሟኒም ኤነት ይዝረኵᎏ ቢኸር፤ ልዩ የሆነ ቍጥር ያዘጋጃል። ላዅ ፍሩግ ሺብ ደለምደኵ። ᎇችርም ኤነት ቍጥር ቢኸር ይጠፍ።

Thai pangram by The Computer Association of Thailand:

เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย ปฏิบัติประพฤติกฎกำหนดใจ พูดจาให้จ๊ะๆ จ๋าๆ น่าฟังเอยฯ ๚ะ๛

Hindi:

हालाँकि सूर के जीवन के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, पर इन में कितनी सच्चाई है यह कहना कठिन है। कहा जाता है उनका जन्म सन् १४७८ में दिल्ली के पास एक ग़रीब ब्राह्मीण परिवार में हुआ। जनश्रुति के अनुसार सूरदास जन्म से ही अंधे थे। आजकल थी अंधे आदमी अक्सर 'सूरदास' कहलाते हैं। कई लोगों ने उन्हें गुरु के रूप में अपनाया और उनकी पूजा करना शुरु कर दिया ।

Tamil poetry of Subramaniya Bharathiyar: சுப்ரமணிய பாரதியார் (1882-1921):

யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம், பாமரராய் விலங்குகளாய், உலகனைத்தும் இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டு, நாமமது தமிழரெனக் கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ? சொல்லீர்! தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.

Kannada poetry by Kuvempu — ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು:

ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು ಇಂದೆನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಕಗವಾಗೀ... ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಕಗವಾಗಿ ಭವ ಭವದಿ ಭತಿಸಿಹೇ ಭವತಿ ದೂರ ನಿತ್ಯವೂ ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ || ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ||

Tibetan Declaration of Rights:

༄༅༎ ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོའི་ཟླ་༡༢་ཚེས་༡༠ཉིན། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང༌། ཐོབ་ཐངགི་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎

Hangeul decomposition:

“웬 초콜릿? 제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.” “얘야, 왜 또 불평?” “웬 초콜릿? 제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.” “얘야, 왜 또 불평?” “ᅰᄂ 초코리ᄉ? 제가 ᅯᄂ해ᄊ더ᄂ 거ᄂ 뻐ᄋ튀기 쬐끄ᄆ과 ᅴ류ᅨᅭ.” “ᅤᅣ, ᅫ 또 부ᄅ펴ᄋ?” “ㅞㄴ ㅊㅗㅋㅗㄹㅣㅅ? ㅈㅔㄱㅏ ㅝㄴㅎㅐㅆㄷㅓㄴ ㄱㅓㄴ ㅃㅓㅇㅌㅟㄱㅣ ㅉㅚㄲㅡㅁㄱㅘ ㅢㄹㅠㅖㅛ.” “ㅒㅑ, ㅙ ㄸㅗ ㅂㅜㄹㅍㅕㅇ?”

Korean 훈민정음:

‣ Modern korean hangeul: 나라말이 중국과 달라, 문자끼리 서로 맞지 아니할세. 이런 전차(이유)로 어린(어리석은) 백성이 이르고자 할 바 있어도 마침내 제 뜻을 실히 펴지 못할 놈이 하니라(많으니라). 내 이를 위하여 어여삐 여겨 새로 28 자를 만드노니 모든 사람으로 하여금 쉬이 익혀 날로 씀에 편안케 하고자 할 따름이니라. ‣ Original Korean hangeul (separate jamo): 나랏말ᄊᆞ미 中듀ᇰ國귁에 달아 文문字ᄍᆞᆼ와로 서르 ᄉᆞᄆᆞᆺ디 아니ᄒᆞᆯᄊᆡ 이런 젼ᄎᆞ로 어린 百ᄇᆡᆨ姓셔ᇰ이 니르고져 호ᇙ배 이셔도 ᄆᆞᄎᆞᆷ내 제 ᄠᅳ들 시러 펴디 몯ᄒᆞᇙ 노미 하니라 내 이ᄅᆞᆯ 爲윙ᄒᆞ야 어엿비 너겨 새로 스믈여듧 字ᄍᆞᆼᄅᆞᆯ ᄆᆡᇰᄀᆞ노니 사ᄅᆞᆷ마다 ᄒᆡᅇᅧ 수ᄫᅵ 니겨 날로 ᄡᅮ메 便뼌安ᅙᅡᆫ킈 ᄒᆞ고져 ᄒᆞᇙ ᄯᆞᄅᆞ미니라 ‣ Last line in mixed hanja/hangeul: 欲·욕使:ᄉᆞᆼ人ᅀᅵᆫ人ᅀᅵᆫ·ᄋᆞ·로 易·잉習·씹·ᄒᆞ·야 便뼌於ᅙᅥᆼ日·ᅀᅵᇙ用·요ᇰ耳:ᅀᅵᆼ니·라 ‣ Original Classical Chinese hanja: 國之語音 異乎中國 與文字不相流通 故愚民 有所欲言 而終不得伸其情者 多矣 予 為此憫然 新制二十八字 欲使人人易習 便於日用矣(耳)。

Japanese Iroha:

kanji 漢字 hirag. ひらがな katak. カタカナ 半角 カタカナ man'yōg. 万葉仮名 色は匂へど いろはにほへと イロハニホヘド イロハニホヘド 以呂波耳本部止 散りぬるを ちりぬるを  チリヌルヲ  チリヌルヲ 千利奴流乎 我が世誰ぞ わかよたれそ ワガヨタレソ ワガヨタレソ 和加餘多連曽 常ならん つねならむ  ツネナラム  ツネナラム 津祢那良牟 有為の奥山 うゐのおくやま ウヰノオクヤマ ウウィノオクヤマ 有為能於久耶万 今日越えて けふこえて  ケフコエテ  ケフコエテ 計不己衣天 浅き夢見じ あさきゆめみし アサキユメミジ アサキユメミジ 阿佐伎喩女美之 酔ひもせず ゑひもせす  ヱヒモセズン ウェヒモセズン 恵比毛勢須

Chinese:

‣ Most common characters: 的一是不了在人有我他这个们中来上大为和国地到以说时 要就出会可也你对生能而子那得于着下自之年过发后作里 ‣ Transliteration test: 女 (ㄋㄩˇ nǚ /ny˨˩˦/) • 律 (ㄌㄩˋ lǜ /ly˥˩/) • 驢/驴 (ㄌㄩˊ lǘ /ly˧˥/) ‣ Extension blocks: A㡛㬐㖧䵍 B𣚣𤶅𪘆𦞕 C𪢨𪪖𫔺𫜴 D𫝀𫞂𫝻𫠝 E𫠫𬚚𬳕𬺡 ‣ Qiān zì wén 千字文 by Xing Si Zhou: 天地玄黃宇宙洪荒 日月盈昃辰宿列張 寒來暑往秋收冬藏 閏餘成歲律召調陽 雲騰致雨露結為霜 金生麗水玉出崑崗 劍號巨闕珠稱夜光 果珍李柰菜重芥薑 海鹹河淡鱗潛羽翔

Box drawing alignment tests:

┌┬───╥┐ ╒══╤══╕ ┏━━┳━━┓ ┎┒┏┑ ╻╷ ┌╌╌┄┄┈┒ ▏ ▁▂▃▄▅▆▇█▓▓▒▒░░ ├┼───╫┤ │╓─┴─╖│ ┃┌─╂─┐┃ ┗╃╄┙╺╇╈╸ ╎▛▀▀▀▜┋ ▎ ⎺⎻─⎼⎽ ││╔╦╗║│ │║╭─╮║│ ┃│╲╿╱│┃ ┍╅╆┓╶╁╀╴ ╎▌▗▄▖▐┇ ▍ ▁ ↔ ▁ ││╠╬╣║│ ├╢│ │╟┤ ┣┿╾╳╼┿┫ ┕┛┖┚ ╹╵ ┆▌▐ ▌▐┇ ▌ ▕←⎯⎯⎯→▏ ││╚╩╝║│ │║╰─╯║│ ┃│╱╽╲│┃ ┏┯┓ ┌┰┐ ┆▌▝▀▘▐╏ ▋ ▔↖ ↑ ↗▔ ╞╪═══╬╡ │╙─┬─╜│ ┃└─╂─┘┃ ┠┼┨ ┝╋┥ ┊▙▄▄▄▟╏ ▊ ⇐ ⏐↕ ⇒ └┴───╨┘ ╘══╧══╛ ┗━━┻━━┛ ┗┷┛ └┸┘ ┕┉┅┅╍╍┛ ▉ ↙ ↓ ↘ ▗▄▖▄▖ █ ▐▄▞▀▐▚▗▘ ▄█▄ █▄ ▄ ▗▛▛▀▀▀▛▙ ▄█▀█▓ ▄▓▀▀█▀ ▀▀▀█▓▀▀ ▀▀ ▄█▀█▓▀▀▀▀▀▓▄▀██▀▀ (\_/) ▞▌▛▀▌▌▜ ██ ██ ▀██▄▄ ▄█ ▀ ░▒ ░▒ ██ ██ ▄█▄ █▀ ██ (='.'=) ▐▜▌▌▘▌▛▙ █▓▄▀██ ▄ ▀█▌▓█ ▒▓ ▒▓ █▓▄▀██ ▓█ ▀▄ █▓ ☆(")_(")☆ ▐▐▌▀▀▘█▖ █▒ █▓ ██▄▓▀ ▀█▄▄█▄▓█ ▓█ █▒ █▓ ▒█ ▓█▄ ▒ ▗ ▀▛▜▜▀▘ ▀▒ ▀ ▀ █▀ ▀▒ █ █▀ ░ ヽ༼。◕ ∀ ◕。༽ノ ▝ ▗▞▖▗▘▗