Source of dieren.plp

<(common.inc.plp)><:

my $intro = 'dieren die in het Nederlands vernoemd zijn naar andere dieren.';
$intro .= '.. en dergelijke.' if $Request;
$intro .= '.. enzo.' if exists $get{v};

Html({
	title => (!!$Request && 'uitgebreid ') . 'dieren cheat sheet',
	version => '1.0',
	description => "Tabeloverzicht met afbeeldingen van $intro",
	keywords => [qw'
		dier beest naam naamgeving woord taal nederlands gerelateerd
		relatie vernoemd vernoeming combinatie samenstelling onverwant
		land zee lucht animals dutch language
	'],
	raw => <<'EOT',
<style>
table {
	width: 100%;
}
td {
	vertical-align: bottom;
}
figure {
	width: 100%;
	height: 100%;
}
figure[hidden] {
	transition: opacity 1s 0s;
	display: inline;
	opacity: 0;
}
figure[hidden]:hover {
	opacity: 1;
	transition-delay: 2s;
}
</style>
EOT
});

:>
<h1>Dierennamen <small>(Dutch animal names)</small></h1>

<p>
<:
say ucfirst $intro;
if ($Request) {
	say 'Zie het <a href="/dieren">populaire overzicht</a> voor minder.';
}
else {
	say 'Zie ook minderbekende en <a href="/dieren/uitgebreid">verdergezochte verbanden</a>.';
}
:>
</p>

<:
my @table = qw(
	 >:    origineel: zee-:    meer_water:  aardig:   anders:   #:
	 >hond:  hond    zeehond   waterhond??  prairiehond vleerhond  #rodehond
	 >kat:   kat    zeekat    meerkat    cat_325?  vliegende_kat #tijgerkat
	#>haas:  haas    zeehaas   waterhaas   aardhaas?  ossenhaas?  #
	 >muis:  muis    zeemuis   waterspitsmuis aardmuis   vleermuis  #
	 >rat:   rat    zeerat    waterrat    woestijnrat buidelrat  #beverrat
	 >egel:  egel    zee-egel   wateregel??  aardegel??  mierenegel  #
	 >varken: varken   zeevarken  waterzwijn   aardvarken  stekelvarken #
	 >koe:   koe    zeekoe    meerkoetje   aardekoe??  koedoe    #haiku?
	 >paard:  paard   zeepaardje  nijlpaard   aardpaard?? luipaard   #
	#>hoorn:  eenhoorn  zeehoorn   zee-eenhoorn? aardhoorn?  neushoorn  #eekhoorn
	#>bra:  bra(ssière)? zebra    waterbra?   aardbra?   cobra    #sabra
	#>olifant: olifant  zeeolifant  waterolifant? landolifant? #      #
	 >beer:  beer    zeebeer   waterbeertje  ijsbeer   wasbeer   #neusbeer
	 >leeuw:  leeuw   zeeleeuw   waterleeuw??  aardleeuw?? mierenleeuw #
	 >wolf:  wolf    zeewolf   waterwolf?   aardwolf   korenwolf  #buidelwolf
	 >haan:  haan    zeehaan   waterhaan   rotshaan   sprinkhaan  #wilde_haan??
	#>pad:   pad    zeepad?   waterpad?   landpad   schildpad  #paddenstoel
	#>draak:  draak   zeedraak   waterdraak   aarddraak?  komododraak #
	#>vlo:   vlo    strandvlo  watervlo    aardvlo   vlok?    #
	#>mot:   mot    zeemot?   watermot    aardmot?   marmot    #
	#>bij:   bij    zeebij?   waterbij    aardbei   #      #
);

if (exists $get{r}) {
	use List::MoreUtils qw( part );
	my @trans = (part { state $col; /^#?>/ ? ($col = 0) : ++$col } @table);
	@table = ();
	for (@trans) {
		unshift @$_, '?:' if $_->[0] !~ /:$/;
		$_->[0] =~ s/^#?\K>?/>>/;
		for (@$_) {
			push @table, s/^#?\K>/$1/r;
		}
	}
}

say '<table>';
while (my $name = shift @table) {
	if ($name =~ s/^#// and !$Request) {
		while ($name = shift @table) {
			last if $name =~ m/^>/;
		}
	}
	if ($name =~ s/^>//) {
		# leading dash starts a new row
		say '</tr>' if $name;
		print "<tr>";
	}
	my ($img) = $name =~ /^([\w-]+)/;
	$name =~ y/_/ /;
	if ($name =~ s/:$//) {
		# trailing colon indicates header text
		print "<th>$name</th>";
		next;
	}
	print '<td>';
	my $hidden = $name =~ s/\?$//;
	my $alt = $name;
	$name = "<q>$name</q>" if $name =~ s/\?$//;

	printf '<figure%s>', $hidden && !exists $get{v} && ' hidden';
	if ($img and -e ($img = "data/dieren/$img.jpg")) {
		my $alt = -l $img && readlink($img) =~ s/\.jpg$//r;
		if ($alt) {
			$name .= " ($alt)";
		}
		else {
			$alt = $name;
		}
		print "<figcaption>$name</figcaption>";
		printf '<img src="/%s"', $img;
		printf ' alt="%s"', $alt;
		print ' />';
	}
	elsif ($hidden) {
		printf '<figcaption>%s</figcaption>', "$name?";
	}
	else {
		print $name;
	}
	print '</figure>';
	print '</td>';
}
say '</tr></table>';